• Inici
  • Compliment normatiu i ètica

Compliment normatiu i ètica

Veure’n més

A Mutualidad mantenim un fort compromís amb el compliment normatiu, no només com a obligació legal, sinó també dins del nostre compromís ètic amb els nostres grups d’interès.

La integritat i la transparència són valors transversals en totes les actuacions i decisions de Mutualidad.

Codi Ètic de Conducta

El Codi Ètic i de Conducta de Mutualidad constitueix la norma base de l’entitat, sobre la qual construïm la nostra cultura organitzativa i de compliment.

Carta del president
Comitè d'Ètica per a la Intel·ligència Artificial

La IA va desenvolupant un paper cada vegada més habitual a Mutualidad, i ha esdevingut un dels elements transversals de l’entitat més sofisticats, precisos i necessaris per interactuar amb els i les nostres mutualistes i prendre decisions. Per això, el nostre deure és dotar la IA dels nostres valors i principis ètics.

Per garantir-ho, a Mutualidad vam crear, el 2019, el Comitè d’Ètica per a la Intel·ligència Artificial (CEIA). La seva missió és vigilar els usos i monitoritzar els impactes de la intel·ligència artificial, de manera que es garanteixi que la recopilació, l’allotjament i l’ús de les dades es facin de manera ètica, transparent i democràtica.

EticaIA

Polítiques

Canal intern d'informació

El Grup Mutualitat manté un compromís rotund amb el compliment
normatiu a totes les seves àrees de Govern, Direcció i activitat, i des de
aquest compromís ha implantat un sistema intern d’informació per
detectar i evitar infraccions, conductes delictives o pràctiques de
corrupció.

Com a part elemental del sistema esmentat, el Grup Mutualitat posa a
disposició de qualsevol persona el vostre canal intern d’informació, perquè
pugui comunicar de forma confidencial i anònima, si així ho desitja, accions
o omissions que puguin constituir infraccions normatives externes (del
Dret de la Unió Europea, penals o administratives amb la qualificació
de greu o molt greu) o internes (del Codi Ètic, polítiques i
procediments).

El sistema intern d’informació garanteix de manera segura la
confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol altra persona
esmentada en la comunicació, de les actuacions que es desenvolupin a la
gestió i tramitació de la mateixa.

El Grup Mutualitat no permetrà que s’adopti cap mena de represàlia
contra els informants de bona fe que comuniquin informacions a través
d’aquest canal, en compliment de les garanties i drets legals del
informant. Així mateix, l’informant podrà comunicar qualsevol acció o
omissió de les anteriorment indicades directament o amb posterioritat a
través del canal extern que establirà l’Autoritat Independent
de protecció a l’Informant o altres organismes autonòmics.

Un cop admesa a tràmit la comunicació dels fets, es durà a terme
una investigació sota la més estricta confidencialitat i si s’apreciessin
indicis de delicte, aquests es posaran en coneixement de les
autoritats competents.

Aquest mecanisme no està previst per formular consultes, queixes o reclamacions relacionades amb els seus drets i interessos legalment
reconeguts per la condició de prenedor, assegurat o beneficiari. Aquest
tipus de requeriments hauran de fer-se a través del següent enllaç.

Reclamacions i incidències

Si hi ha una actuació o decisió de Mutualidad respecte de la qual esteu disconformes, podeu contactar amb nosaltres a través dels mecanismes següents perquè puguem ajudar-vos:

Podreu adreçar la sol·licitud d’aclariment o consulta mitjançant escrit a l’esmentat servei amb domicili a C/ Francisco Silvela, 106-28002, Madrid (España), per correu electrònic adreçat a buzon@mutualidad.com, o mitjançant el formulari següent:

    Si no esteu satisfet amb la resposta obtinguda, la Mutualitat compta amb un Departament de Reclamacions i Atenció a l'Assegurat, que té per objecte la tramitació i resolució de reclamacions i queixes dels mutualistes, de conformitat amb l'Ordre ECO/734/2004 , d'11 de març i el seu propi Reglament per a la defensa i l'assegurat, als efectes dels quals us indiquem el procediment a seguir.

    Un cop rebuda la seva petició, la Mutualitat verificarà que ha seguit la llera oportuna per a la seva tramitació i, en cas contrari, la redirigirà al Departament corresponent perquè la seva petició pugui tramitar-se amb totes les garanties legalment establertes.

    Ets mutualista?

    Descarrega la nostra app i podràs accedir al teu espai personal on fer totes les teves gestions.