Avís legal

El titular d’aquesta pàgina web és MUTUALIDAD GENERAL DE LA ABOGACÍA, MUTUALIDAD DE PREVISIÓN SOCIAL A PRIMA FIJA (d’ara endavant, “Mutualidad”), amb domicili a calle Francisco Silvela, 106-28002, Madrid (España) i NIF V-28024149, inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, Full núm. 478 i autoritzada per a l’exercici de l’activitat asseguradora per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, inscrita en el Registre Públic d’Entitats Asseguradores amb la clau P-2131.

1. Condicions generals d’ús

  • L’Usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web, el que implica que la utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.
  • La utilització d’aquesta pàgina suposa l’acceptació d’aquest avís legal.
  • Per poder accedir a l’àrea personal de la pàgina web cal que introduïu l’usuari i la contrasenya. Si no recordeu la contrasenya d’accés a l’àrea personal, podreu sol·licitar una de nova a través de l’àrea personal de la pàgina web o de l’App Mutualidad.
  • Mutualidad es reserva el dret a modificar sense avís previ el contingut d’aquest avís legal. Per tant, i per a una correcta utilització de la pàgina web, us recomanem que visiteu periòdicament aquesta secció.

2. Condicions aplicables a la contractació en línia

A través d’aquesta pàgina web, podreu sol·licitar la contractació de diversos contractes d’assegurança d’entre els oferts per Mutualidad, fer aportacions extraordinàries als productes ja contractats, així com sol·licitar l’ampliació o la modificació de cobertures.

Per efectuar la sol·licitud de contractació d’aquests, l’usuari haurà d’emplenar veraçment les dades que siguin necessàries per a la formalització, així com adjuntar-hi la documentació que sigui requerida. Durant la contractació se us informarà dels passos a seguir per fer-ho correctament, així com per a la correcció d’errors durant la introducció de dades.

Si no es facilités tota la informació requerida com a imprescindible o aquesta no resultés ser veraç, no es podrà donar curs a la sol·licitud de contractació o, d’advertir-se’n posteriorment a la conclusió del contracte, Mutualidad podrà rescindir el contracte en els supòsits i terminis legalment establerts. La rescissió originarà la devolució de la prima aportada al prenedor, sense que en cap cas això pugui donar dret a l’abonament per part de Mutualidad de cap quantitat en concepte d’interessos o qualsevol altre tipus de contraprestació.

Perquè l’usuari conegui l’abast exacte del contracte d’assegurança, es posarà a disposició d’aquest, amb caràcter previ a la contractació, la nota informativa prèvia en què es recullen les principals característiques del producte en format electrònic, de manera que pugui ser emmagatzemada i reproduïda. L’usuari ha d’acceptar expressament, mitjançant una marca en una casella, que ha llegit i comprès les estipulacions contingudes en aquesta, i serà necessària aquesta acceptació, per a la sol·licitud vàlida i posterior contractació del producte.

Igualment, l’usuari tindrà accés a informació clara i exacta sobre els costos associats a l’operació, els riscos, la durada del contracte, l’existència de dret de rescat o de possibles penalitzacions i les modalitats de pagament, així com les modalitats de percepció de la prestació. La llengua en què es presentarà la informació prèvia i les condicions contractuals, així com en la qual se n’executaran les prestacions derivades, serà l’espanyol.

Podreu consultar les condicions generals aplicables al contracte a través de l’àrea personal, mitjançant la visualització del Reglament d’aportacions i prestacions corresponent. Un cop formalitzada la contractació, us seran remeses per mitjans electrònics duradors tant les condicions particulars (Títol) com les condicions generals aplicables al contracte (Reglament d’aportacions i prestacions). Si voleu obtenir un duplicat de les condicions particulars, ho podreu sol·licitar directament des de la mateixa àrea personal.

Us informem que, si heu adquirit la condició de mutualista i prenedor de l’assegurança a través d’un procés de contractació en línia, qualsevol comunicació relativa al contracte d’assegurança us serà remesa per defecte per mitjans electrònics duradors. No obstant això, en qualsevol moment, podreu sol·licitar a través de l’àrea personal o de qualsevol altre mitjà de contacte habilitat, que aquest tipus de comunicacions us siguin remeses en paper.

Addicionalment, teniu dret a obtenir en qualsevol moment una còpia de les condicions contractuals en suport paper; per a això podreu contactar amb Mutualidad mitjançant correu electrònic adreçat a buzon@mutualidadabogacia.com, correu postal adreçat a calle Francisco Silvela, 106-28002, Madrid (España), o al telèfon 91 435 24 86.

Podreu identificar i corregir errors o inexactituds en la introducció de les dades personals a través de l’àrea personal o mitjançant correu electrònic adreçat a sam@mutualidadabogacia.com, o en l’adreça de correu postal i telèfon anteriorment indicats.

Finalment, us indiquem que podreu exercir el dret de desistiment, sense indicació dels motius i sense cap penalització, dins del termini de 30 dies següents a la data de recepció de la confirmació de la celebració del contracte.

3. Propietat intel·lectual i industrial

© 2023, MUTUALIDAD ABOGACÍA, Tots els drets reservats.

Tots els continguts d’aquesta pàgina web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, enllaços, continguts audiovisuals, disseny gràfic, codi font, etc.), així com les marques i altres signes distintius, són propietat de Mutualidad o de tercers, i l’usuari no n’adquirirà cap dret pel mer ús d’aquesta.

Queda prohibit qualsevol ús d’aquesta pàgina web que tingui com a finalitat o produeixi com a resultat la lesió de béns, drets o interessos de Mutualidad, dels mutualistes o de proveïdors o de tercers. Queda igualment prohibit fer-ne qualsevol ús que alteri, danyi o inutilitzi xarxes, servidors, equips, productes i programes informàtics de Mutualidad, dels mutualistes o de proveïdors o de tercers.

L’usuari ha d’abstenir de: A) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d’aquesta pàgina web, excepte en els casos contemplats en la llei o expressament autoritzats per Mutualidad o pel titular d’aquests drets; b) reproduir o copiar per a ús privat el programari o les bases de dades existents en aquesta pàgina web, així com comunicar-los públicament o posar-los a disposició de tercers quan això en comporti la reproducció; c) extreure o reutilitzar la totalitat o una part substancial dels continguts integrants d’aquesta pàgina web. En qualsevol cas, s’exceptua de l’anterior la utilització o reproducció de continguts o bases de dades que siguin expressament autoritzades per Mutualidad.

L’usuari que vulgui introduir enllaços a aquesta pàgina web ha de complir les condicions següents: A) no podran establir-se frames o marcs de qualsevol tipus que envoltin la pàgina web o permetin visualitzar-la a través d’adreces d’Internet diferents o conjuntament amb continguts aliens a aquesta pàgina, de manera que produeixi, o pugui produir, error o confusió en els usuaris sobre la procedència del servei o el contingut, impliqui un acte de comparació o imitació deslleial, serveixi per aprofitar la reputació, marca i prestigi de Mutualidad o els seus clients o es faci de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la Llei; b) des de la pàgina que faci l’enllaç no podrà efectuar-se cap tipus de manifestació falsa o inexacta sobre Mutualidad, sobre la qualitat dels serveis o sobre els proveïdors, empleats o clients; c) El remitent no podrà utilitzar la marca o qualsevol altre signe distintiu de Mutualidad, excepte en els casos autoritzats per la llei o permesos expressament per Mutualidad; d) La pàgina que estableixi l’enllaç haurà d’observar la legalitat vigent i no podrà disposar d’o enllaçar amb continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que Mutualidad recolza o dona suport a les idees, manifestacions o actuacions del remitent o que resultin inadequades en relació amb l’activitat desenvolupada per Mutualidad i els seus clients, tenint en compte els continguts i la temàtica general del lloc web on s’estableixi l’enllaç.

Mutualidad es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d’aquesta pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís.

4. Limitació de la responsabilitat

Mutualidad es reserva el dret a interrompre l’accés a la pàgina web, així com la prestació de qualsevol servei a través d’aquesta en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.

Mutualidad no serà responsable en el cas que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin l’origen en causes que s’escapin del control de la Mutualidad i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin l’origen per causes de força major.

La informació continguda en aquesta pàgina web pot no ser correcta, malgrat els esforços fets per dur a terme l’exactitud i actualització. En conseqüència, Mutualidad no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la utilització.

Aquesta pàgina web pot contenir enllaços a altres llocs web del contingut, de la utilitat o de l’exactitud dels quals no es pot responsabilitzar Mutualidad. La incorporació d’un enllaç en aquesta pàgina web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè procedeixin a la utilització, la decisió d’utilitzar-los és responsabilitat d’aquests últims. Mutualidad no coneix els continguts i serveis dels enllaços i, per tant, no es fa responsable pels danys derivats de la seva manca de qualitat, desactualització, indisponibilitat, error, inutilitat o il·legalitat, i no respon de les manifestacions fetes o dels continguts o serveis proporcionats a través d’aquests. Si qualsevol usuari tingués coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals siguin il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals, podrà posar-se en contacte amb Mutualidad indicant-ho.

Mutualidad no es fa responsable dels danys i perjudicis derivats de l’ús d’aquesta pàgina web o dels seus continguts, i no garantirà l’absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l’usuari.

Mutualidad no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d’aquesta pàgina web.

5. Protecció de dades

El tractament de les dades de caràcter personal se sotmet al que disposa la Política de Privadesa.

6. Legislació aplicable i resolució de controvèrsies

6.1 Pàgina web

Les condicions d’ús de la pàgina web i les relacions entre l’usuari i Mutualidad es regiran per la legislació espanyola i submissió als Jutjats i Tribunals de Madrid.

6.2 Reglaments d’aportacions i prestacions

6.2.1 Informació al mutualista

Davant de qualsevol aclariment, incidència o consulta sobre els drets i interessos legalment reconeguts en el Reglament d’aportacions i prestacions, els usuaris podran formular consultes o sol·licituds d’informació davant el Servei d’Informació al Mutualista, a Mutualidad situada en calle Francisco Silvela, 106-28002, Madrid (España), o bé mitjançant l’adreça de correu electrònic buzon@mutualidadabogacia.com.

6.2.2 Resolució de queixes i reclamacions per Mutualidad

En el cas que el prenedor, l’Assegurat o el Beneficiari tingui una queixa o reclamació que es refereixi als seus interessos i drets legalment reconeguts, ja derivin d’aquest contracte, de la normativa de transparència i protecció de la clientela o de les bones pràctiques i usos financers, que es basi en acords sobre prestacions adoptats -amb excepció d’aquells que tinguin en compte patologies preexistents o que presentin conflictes successoris-, serà atesa pel Departament de Reclamacions i Atenció al Mutualista i Assegurat, qui haurà d’acusar rebut d’aquesta i resoldre-la motivadament en el termini d’un mes. Les comunicacions hauran d’enviar-se per escrit a calle Francisco Silvela, 106-28002, Madrid (España), a l’adreça de correu electrònic departamentoreclamaciones@mutualidadabogacia.com o a través de la pàgina web www.mutualidad.com.

6.2.3 Defensor del Mutualista i Assegurat

Les reclamacions o queixes relacionades amb els interessos i drets anteriorment referits, sempre que no derivin en acords de prestacions adoptats, -excepte aquelles que es basin en acords que tinguin en compte patologies preexistents o que presentin conflictes successoris-, Seran ateses pel Defensor del Mutualista i Assegurat qui haurà d’acusar rebut d’aquestes i resoldre-les motivadament en el termini d’un mes. Les comunicacions hauran d’enviar-se per escrit a calle Francisco Silvela, 106-28002, Madrid (España), a l’adreça de correu electrònic defensormutualista@mutualidadabogacia.com o a través de la pàgina web www.mutualidad.com.

6.2.4 Protecció administrativa

En cas de silenci o de desestimació de la pretensió en el termini anteriorment referit, es podrà presentar queixa o reclamació davant el Servei de reclamacions de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, a través de la pàgina web www.sededgsfp.gob.es o per escrit a l’adreça postal Paseo de la Castellana, 44, acreditant haver-les formulat prèviament per escrit al Departament de Reclamacions i Atenció al Mutualista i Assegurat o davant del Defensor del Mutualista i Assegurat.

6.2.5 Arbitratge

La resolució de les controvèrsies que puguin sorgir entre els assegurats i Mutualidad en ordre a les contingències, les condicions i als requisits de cobertura i prestacions garantides, podrà sotmetre’s a arbitratge de dret a l’empara de les previsions de la Llei 60/2003, de 23 de desembre d’Arbitratge, a l’efecte en les Condicions Particulars es consignarà el corresponent conveni arbitral d’acord amb les previsions del Títol II de la Llei. L’administració de l’arbitratge i la designació d’àrbitres es encomanaran a la Secció Espanyola de l’Associació Internacional de Dret d’Assegurances (S.E.I.D.A.), amb seu a Madrid, calle Sagasta, número 18.

6.2.6 Mediació

Igualment, es podran sotmetre les divergències a un mediador segons els termes previstos a la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de Mediació a Assumptes Civils i Mercantils.

6.2.7 Jurisdicció civil

Sense perjudici de l’anterior, l’assegurat podrà interposar les accions que consideri pertinents davant la jurisdicció civil ordinària del seu domicili. En aquest cas, el termini de prescripció de les accions és de 5 anys.

Darrera actualització: juny 2022

Ets mutualista?

Descarrega la nostra app i podràs accedir al teu espai personal on fer totes les teves gestions.