Cobertura de defunció

Aquesta cobertura et permet deixar a les persones que designis com a beneficiàries un capital assegurat perquè, en cas de defunció, el percebin de la manera que vulguin: ja sigui com a capital o com a renda.

CoberturaFallecimiento

Vols saber si compleixes amb les característiques necessàries per ser mutualista?

Cobertura bàsica de mort

El Pla Professional Alternatiu duu associat un capital bàsic de defunció, que s’inclou automàticament en el moment de la contractació.

Capital bàsic de mort
És el saldo acumulat del mutualista en el moment de la mort un percentatge del mateix però sense superar els 10.000 euros.
El percentatge aplicable és:

  • Fins als 65 anys del 10%.
  • A partir dels 65 anys, del 1,1%

Incrementa la teva cobertura

Més enllà de la cobertura mínima inclosa en el teu Plan Universal de la Abogacía, com a mutualista pots augmentar la suma assegurada per defunció…

Modalitats

Pots contractar el Pla Estalvi Flexible, exclusivament amb la cobertura de la mort. D’aquesta manera, i arribat el moment de cobrament de la prestació, les persones designades com a beneficiàries obtindrien un tracte fiscal més favorable que en altres plans d’estalvi.

A més, la prestació tributaria per l’impost de successions i donacions. En canvi, contractada al Pla Alternatiu Autònom o PPA Mutualitat, la prestació es consideraria rendiment del treball, i tributaria per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF), que té més càrrega impositiva.

La teva quota

La quota depèn del capital subscrit i cada any s’adapta a la teva edat.

Com la pagues? Tu decideixes el termini: anual o fraccionat (semestral, trimestral o mensual), sense recàrrecs.

Comprova el poc que costa protegir la teva família
Quotes mensuals* inicials del capital addicional de defunció
Edat²Per cada 10.000 euros de capital assegurat
20 anys0,27€
25 anys0,30 €
30 anys0,28 €
35 anys0,35 €
40 anys0,59 €
45 anys1,20 €
50 anys2,49 €
55 anys3,90 €
60 anys5,77 €
64 anys7,88 €
¹ Les quotes s’incrementen amb el recàrrec del Consorci.
² Es considera edat la més propera al dia 1 de gener.
* Quotes expressades en euros.

Fiscalitat

La fiscalitat de les quotes i de les prestacions corresponents a aquesta cobertura té un tractament diferent en funció del sistema en què s’inclogui.

Fiscalitat de les quotesFiscalitat de les prestacions
Les quotes redueixen la Base Imposable en l’IRPF fins als límits d’aportació anual a plans de previsió segons la legislació vigent. A més, quan s’utilitza la Mutualidad com a alternativa al Règim d’Autònoms, té la consideració de despesa deduïble de l’activitat professional.Les prestacions es consideraran rendiment del treball del beneficiari, en el moment de la percepció, tant si decideix rebre-la en forma de renda, en forma de capital o mixta. Les prestacions cobrades en forma de capital es beneficiaran d’una reducció del 40% sempre que provinguin d’aportacions dutes a terme fins al 31/12/2006.
Prestació

Com poden cobrar la prestació les persones designades com a beneficiàries?

Modalitats de prestació
Capital de pagament únicConsisteix en la percepció en una sola vegada del capital assegurat. El cobrament pot ser immediat o en un moment posterior a elecció de la persona beneficiària amb el consegüent abonament d’interessos.
RendaÉs a dir, en cobraments periòdics. Dues opcions:

  • Una renda financera: es reben cobraments per l’import dels rendiments o un altre import establert pel beneficiari, fins que es consumeix el saldo i els rendiments que aquest genera.
  • Una renda vitalícia per escollir entre les 5 modalitats de Renda Vitalícia Remunerada.
MixtaUna combinació de les anteriors.
Diferents de les anteriorsCobraments sense periodicitat regular conservant la resta del valor acumulat del que podrà disposar la persona beneficiària quan vulgui.

La teva cobertura de defunció

Tots els nostres sistemes del Plan Universal de la Abogacía porten associat un capital bàsic de defunció, que es contracta automàticament quan se subscriu.

Preguntes freqüents
Pel que fa a el Seguro de Vida, Mutualidad hi ha obligació de declarar les persones designades com a beneficiàries al Registre General d'Assegurances de Vida del Ministeri de Justícia?

No, Mutualidad està exempta d’enviar aquesta informació, segons la Llei 20/2005, de 14 de novembre, sobre la creació del Registre de Contractes d’assegurances de cobertura de defunció.

Com puc saber, des del web, l'import de la cobertura de defunció que tinc contractada i les persones que consten com a beneficiàries?

Accedint a l’àrea privada del web amb les claus d’accés, la primera pantalla a la qual s’arriba mostra un desglossament dels diversos plans contractats i, en cada un d’aquests, les cobertures corresponents.

La cobertura de defunció s'ha de percebre necessàriament en forma de capital o es pot obtenir també en renda?

Les prestacions de defunció podran percebre per les persones beneficiàries en la forma que triïn d’entre les següents:

  • En forma de capital que es cobra d’un sol cop. El pagament pot ser immediat a la data del fet causant de la contingència o diferit a un moment posterior. En aquest cas es van acumulant rendiments durant aquest ajornament.
  • En forma de renda: consistirà en la percepció de dos o més pagaments successius amb periodicitat regular, i haurà de produir-se’n almenys un en cada anualitat. La forma de renda pot ser financera (o pagaments periòdics) o renda vitalícia (es farà efectiva mensualment mentre visqui la persona beneficiària). Aquesta última ofereix 5 modalitats (renda vitalícia exclusivament a cobrar en cas de vida, renda vitalícia amb període de cobrament cert, renda vitalícia amb reversió a favor d’una altra persona, renda vitalícia amb devolució parcial del capital aportat en cas de defunció i renda vitalícia amb devolució total del capital aportat, aquestes dues últimes amb possibilitat de rescat).
  • En forma mixta: és la lliure combinació de les anteriors.
  • Prestacions diferents de les anteriors, en forma de pagaments sense periodicitat regular, de manera que es conserva la resta del valor acumulat.
La cobertura de Defunció del Plan Universal de la Abogacía cobreix només la mort per accident o també per malaltia?

La cobertura de Defunció del Plan Universal de la Abogacía cobreix la mort per qualsevol causa, ja sigui accidental o natural.

T'ho expliquem

Vols saber-ne més? Contacta amb nosaltres per telèfon o a través del correu electrònic sam@mutualidad.com.

Si ho prefereixes, et truquem. El nostre equip comercial es posarà en contacte amb tu. Serà un plaer ajudar-te a resoldre qualsevol dubte que tinguis!

Ets mutualista?

Descarrega la nostra app i podràs accedir al teu espai personal on fer totes les teves gestions.